Ey Hakk kelâm içinde didi Murtezâ seni

Ey Hakk kelâm içinde didi Murtezâ seni
Hak bildi sıdk u can ile ehl-i sala seni

Gümrah olaydı ehl-i cihan serbeser kamu
Ger kılmasaydı âleme Hakk reh-nümâ seni

Lâ fark evinde beyneke beyni makamına
Hemdem ohıdı her sırrına Mustafa seni

Heyca güninde durmadı hiç kimse tiğine
Şîrim deyüb bu maniden öğdi Huda seni

Hiç kim senin teki yaradılmışda görmedi
“Lâ Seyf” denildi tiğine hem lâ fetâ seni

Sözin beyan-ı Hakk’dır özin Hakk nişanısen
Münkirdir ol ki söyledi Hakk’dan cüda seni

Allah yolma vermeğe can razı kimse yoh
Bu bab içinde gördiler ehl-i rızâ seni

Dirler günahı ümmetün olmaz devası hiç
Bu illet-i devasıza bildik deva seni

Zahirde gerçe suretin oldı beşer veli
İnsan demek muayine olmaz reva seni

Men şir ile haçan yetem evsaf-ı zâtına
Kur-an’da çünki vasfın ider “Vedduhâ” seni

Künh-i hakikatüni senün kimse bilmedi
Sormak gerekdür yine senden sana seni

Şek ü güman içinde fena buldı tâ ebfed
Dârül-fenada bilmeyen ehl-i beka seni

Yetmezdi hiç makam-ı keramete evliya
Ger önlerince kılmasalar pişüvâ seni

Bahr-i şecaat evc-i sehavet mekân-ı lutf
Kân-ı kerem seni didim ehl-i gaza seni

Bildün ne mâ’nidir alel-insan hîn-i dehr
Kur-an’da çünki kıldı beyan ‘Hel etâ’ seni

Nan ü katarı sây ile Kanber’le virdiğin
Münkirdir ol ki dimese kân-ı sehâ seni

Yâreb Hatayi bendene kılgil şefaati
Ol günde kim penah ider ehl-i hatâ seni

Mefûlü fâilâtû mefiilü fâilûn

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!