Ey iki âlem penahı şah ü server yâ

Ey iki âlem penahı şah ü server yâ
Ali Sahib-i fazl-ı vilâyet şir-i Hayder yâ Ali

Geldi destin şanına ism-i yeddullah bigüman
Oldı zât-ı bî-misâlin Hakka mazhar yâ Ali

Ruz-i heyca saadin bir fark-ı ada besdürür
Kabzına hacet değül şemşir ü hançer yâ Ali

Ey şecaat madeni sen hışm ile hükm eylesen
Kün fekân bir almadır destinde yekser yâ Ali

Fazl ü ihsan ü mürüvvet hem sehavet kânısın
Lutfuna hak ile cevherdir beraber yâ Ali

Ol Ali’sin kim senin şanına geldi Hel’etâ
Vasfın oldı mani-i Kur’an seraser yâ Ali

Senden özge gelmedi er kılıcundan özge tiğ
Bu söz evsâfındadır Hak’dan mukarrer yâ Ali

Kim katur ruz-i kıyamet havl-i mahşerde susuz
Anda sensin saki-i ebrâr ü kevser yâ Ali

Sensin ol Hayder ki dest-i mucizâtını görib
Hükmine râm oldı Şam ü Rum ü Berber yâ Ali

Ol Ali sen kim şehadet parmağın kallâb idüb
Kopdı yerden kuvvetinle bab-ı Hayber yâ Ali

Ol keramet kânısın kim Hak Teâlâdan sana
Şark ü garb ü arş ü kurs oldı musahhar yâ Ali

Üçyüz ilden sonra Selman itdi senden imtihan
Verdin anın destine gül taze vü ter yâ Ali

Sadr-ı diyan-ı ezelsin pişüva-yı enbiya
Kutb-ı din ü kıble vü miraç ü minber yâ Ali

“Lâhmike lâhmi” rumuzunun beyanı sendedir
Hemdem ü hem sırr ü hemraz-ı peyamber yâ Ali

Bu Hatayi hasteye hem-râh kıljil himmetün
Kim sana sıdk ilen oldı bende çâker yâ Ali

Fâilâtün fâilâtûn fâilâtün fâilûn

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!