Bihamdüllâh der-i âlem zuhûr-ı evliya geldi

Bihamdüllâh der-i âlem zuhûr-ı evliya geldi
Çerâğı yandı Islâmın ki dîn-i Mustâfa geldi

Münafıklar helak oldı yezidler zahminâk oldı
Yine âlemlerün şahı Aliyül Murtezâ geldi

Ali şâh-ı vilâyetdür Ali sırr-ı hidâyetdür
Ali şol mâ’niden peyda ki sırr-ı evliya geldi

Hasan Hulki azim oldı çü ol Mehdi kerim oldı
Velâkin zahm-ı şemşire Hüseyn-i Kerbelâ geldi

Ki Zeynel Ibad ü Bakır buyurdı Câler-i Sâdık
Imâm-ı muteber Kâzım Ali Musi Rızâ geldi

Taki Sultan’ı âlerhdür Naki din üste muhkemdir
Olardan sonra meydâna Hasan sâhib-lika geldi

Muhammed Mehdi-i Hadi ki oldur dinün esâdı
Bu dine girmeyen divdür ki meydandan cüda geldi

Uyangil olmagıl gafil ki geldi Şah İsmayıl
Yolında can feda kıl kim imam-ı rehnümâ geldi

Mefâilün mefâilün mefâilün mefâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!