Şef iü’l -müznibin Hak’dan Muhammed Mustafa geldi

Şef iü’l -müznibin Hak’dan Muhammed Mustafa geldi
Cihan ehline fahr olsun anın tek mücteba geldi

Dinin ışkına koyan başı âlem serveri şaha
Eline Zülfikar almış Aliyyü’l Murteza geldi

Yazıldu yazu kısmetden Hüseyn’in alnına ölüm
Bahıb hikmet yazusından ki gönüne safa geldi

Meğer dârü’ş-şifâ geldi ki Zeynel Âbidin Hak’dan
Ki her a’mâ ana gitdi gözine ruşenâ geldi

Muhammed Bakır’ı canım kim oldır gözlerim nurı
Tarik ehline ol âbid aceb sahib-vefâ geldi

Ki Cafer Sadık olıbdır sırât-ı müstakim üzre
Anın medhü senasından gönillere gıda geldi

İlâhın emrine meşgul dünü gün Musa-i Kâzım
Anın canı içün kalanlara lutf ü atâ geldi

Ali Musî Rıza geldi gelen çün daim emrine
Dün ü gün Hakk’a nâlişde begâyet bî-riyâ geldi

Muhammed Taki’dir hoş-hân gönüller aydını canım
Melek arz ü semâlardan ona çoh merhaba geldi

Ali Naki-dürür safi’ kamu derdine bimarın
Anın şol hâk-i pâyinden hakime tutiya geldi

Hasan Askeri’ni candan sevenler Hakk’a vasıldır
Anın eğnine rahmetden nice dürlü kaba geldi

Muhammed Mehdi’dir bugün ki sırr-ı evliya bî-şek
Tarik-i din-i İslâm’a bize ol rehnüma geldi

Hatayi bî-nevâ Yareb ola mı hazrete lâyık
İmamlar yolma yakın ki can ile feda geldi

Mefâilün mefâilün mefâilün mafâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!