Elif Ânı Bilmişem Ben Lâ Fetâ İllâ Ali

Elif ânı bilmişem ben lâ fetâ illâ Ali
Ye yalanı silmişem ben lâ fetâ illâ Ali

Be bekâ mülkünde hâkim Mustafâ vü Murtezâ
Lâm elif lâ dimezem men lâ fetâ illâ Ali

Te temennâ eyledim sırrında izhâr eyleyüb
He hilâl levhinde gördüm lâ fetâ illâ Ali

Se sebâtım od u su toprâk u yeldendir benim
Vav vücûdun şehriyem ben lâ fetâ illâ Ali

Cim Cemâl’inle Celâl’in isteyüb kıldım taleb
Nun nihâyet buldu cânım lâ fetâ illâ Ali

Hâ hayâl eyler zebânım âlini yâd etmeğe
Mim Muhammed Mustafâ’dır lâ fetâ illâ Ali

Hı haber verdi Hasen hulk-ı Rızâ etbâına
Lâm letâfet mülki içre lâ fetâ illâ Ali

Dal dilimde Şah Hüseyn-i Kerbelâ’nın mehdi var
Kef kerem kânı Ali’dir lâ fetâ illâ Ali

Zel zelîl et nefsini Zeynel-Abâ’nın aşkına
Kaf karibdir Hakk yolunda lâ fetâ illâ Ali

Rı riyâ etti havâricler Muhammed Bâkır’a
Fe Furât akub dedi kim lâ fetâ illâ Ali

Ze ziyâde kıldı gönlüm Ca’fer’in mahabbetin
Gayn gayrı dimezem ben lâ fetâ illâ Ali

Sîn serhûş eyledi Mûsî-i Kâzım bil meni
Ayn-ı aynımda ayandır lâ fetâ illâ Ali

Şîn Şâh-ı Horâsan İbn-i Ali Mûsâ-er-Rızâ
Zı zuhûr oldu cihanda lâ fetâ illâ Ali

Sad safâ ehli Takî’dir âlem içre gerçi kim
Tı tarîkı gösterir hem lâ fetâ illâ Ali

Dad zamîrim mülküne server Nakî’dir bilmişem
Askerî’nin zikridir hem lâ fetâ illâ Ali

Ya Muhammed Mehd-i Sâhib Zaman Sırr-ı Resûl
Tesbîhim zikrim dilimde lâ fetâ illâ Ali

Ey Hatâyî ger hayât-ı câvidan bulsan nola
Gönlüne mihmân olubdur lâ fetâ illâ Ali

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!